Covid-19 / Corona

Informatie en richtlijnen over het coronavirus COVID-19

Intussen zijn er op verschillende plaatsen in Europa patiënten opgedoken die besmet zijn met het coronavirus, wat ook verwacht was en zo goed als onvermijdelijk. De kans is reëel dat er ook in België nog meerdere patiënten gaan opduiken. Dat is geen reden voor onrust: de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om eventuele patiënten op te vangen, te verzorgen en te isoleren.  

Voor het algemene publiek is de website

www.info-coronavirus.be

opgericht. Mensen met vragen over het coronavirus kunnen ook bellen naar het federale callcenter op 

0800/14689

 

Meer info zie ledenportaal - nieuws

VERPLAATSINGSATTEST:

Beste verpleegkundige,

Door op onderstaande link te klikken kan u een verplaatsingsattest af drukken. Gelieve de ontbrekende gegevens in te vullen en dit document steeds goed bij u te bewaren. Dit is een geldig attest wanneer u zich tijdens de nachtklok moet verplaatsen om een patiënt te verzorgen en tegengehouden wordt door de controlerende instanties.

Verklaring op eer

Beste verpleegkundige,

De coronacijfers zijn helaas niet de goede richting aan het uitgaan. Zowel patiënten als collega's worden erdoor getroffen. Dat maakt dat we met het Consortium Thuisverpleging Limburg sinds deze week terug opgestart zijn met een cohortronde in regio Genk.

We zouden nog meer cohortrondes kunnen organiseren, maar dan hebben we dringend nood aan collega's die deze zorg op zich willen nemen.

Ben jij kandidaat, laat het dan zeker weten via thuisverpleging@devoorzorg.be

 

Wat wordt er van jou verwacht op de cohortronde?

 • Je verzorgt enkel COVID+ patiënten met de nodige beschermmaterialen.
 • Je kan je in je eigen praktijk x aantal dagen per maand vrij maken. (gelieve door te geven)
 • De dag van de cohortronde kan je geen andere zorgen uitvoeren aan je eigen patiënten en aanrekenen. 
 • De cohortronde wordt vanuit het consortium aangemeld bij het RIZIV. Je krijgt hiervoor een bruto vergoeding van 47,25 euro/uur. 

De voordelen zijn:

 • goede zorg en ondersteuning garanderen aan patiënten die besmet zijn met COVID-19.
 • voorkomen dat niet besmette patiënten besmet worden door de zorgmedewerkers die in contact komen met COVID-19 besmette patiënten (kruisbesmetting)

Opmerkingen:

 • Patiënten worden niet verplicht om in een cohortronde te stappen!
 • Indien zij wensen verzorgd te worden door hun vaste verpleegkundige dan kan en mag dat.

Wat te doen bij een besmette patiënt in je eigen praktijk?

 • Niet noodzakelijke zorg moet uitgesteld worden
 • Indien de zorg noodzakelijk is, plan deze dan aan het eind van de ronde in als laatste patiënt(en)
 • De patiënt moet een chirurgisch mondmasker dragen tijdens de verzorging
 • Draag zelf (minstens) een chirurgisch mondmasker, overschort, beschermbril en handschoenen tijdens de verzorging van de patiënt.
 • Het is mogelijk om dezelfde overschort meerdere malen te gebruiken voor dezelfde patiënt (als deze niet zichtbaar bevuild is).
 • Deze moet binnenstebuiten worden opgeborgen aan een afzonderlijke kapstok (niet in contact met andere kleding) in een kamer waar de patiënt niet verblijft.
 • Was uw handen na de behandeling met zeep of gebruik een hydroalcoholische oplossing.
 • Ontsmet het (medische) materiaal dat in contact komt met de patiënt.

Boosterprik:

 • De meeste uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd (kijk zeker ook uw e-box na)
 • Indien je nog geen uitnodiging kreeg: www.laatjevaccineren.be
 • Waarom deze derde prik?
  • Booster bescherming voor jezelf
  • Vaccins zijn intussen geëvalueerd en beschermen beter tegen de Delta variant.
  • Doe het voor elkaar: Vaccinatie is ook belangrijk omdat als u als zorgverlener met risicogroepen (zieken en ouderen) werkt. Zo is de kans klein dat u anderen besmet.
 • Denk eraan: de 10% Niet- Gevaccineerden zorgen voor 50% van de bezetting op intensieve zorgen!

 

Samen staan we sterk ! Zonder uw hulp kunnen er geen Cohortrondes opgestart worden !

Moest je nog niet geregistreerd zijn in de databank van het consortium, kan je dat via bijgevoegde link alsnog doen.

Namens het Consortium Thuisverpleging Limburg

Update 22/11/2021

 

Riziv: de tegemoetkoming "beschermingsmaterialen" ?

U hoeft geen specifieke vergoedingsaanvraag in te dienen (noch bij het RIZIV noch bij de ziekenfondsen).

Registreer tijdig een rekeningnummer in de MyRiziv-service . Uiterlijke registratiedatum in MyRiziv = 31-07
De ziekenfondsen zullen dit rekeningnummer namelijk gebruiken voor de uitbetaling.

 • U ontving in het verleden reeds een RIZIV-premie (software of vorming)….
 • Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen!

Wanneer ontvangt u deze tegemoetkoming ?

Periode van de tegemoetkoming

Uiterlijke betaaldatum

04/05/2020 - 31/08/2020

31/12/2020

01/09/2020 - 30/11/2020

31/08/2021

01/12/2020 - 30/06/2021

Nog vast te leggen

Update 17/06/2021

COVID-19: tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal voor zorgverleners aangepast aan de specificiteit van elk beroep

Hoe lang blijft deze maatregel van kracht?

Dit is een tijdelijke maatregel die van toepassing is vanaf 4 mei 2020 en verlengd is tot 30 juni 2021 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch staatsblad).

Welk bedrag ontvangt u?

In de zoektocht naar een oplossing om die kosten te verlichten, hebben wij alle (door het RIZIV erkende) gezondheidszorgberoepen geraadpleegd.
Deze rondvraag heeft uitgewezen dat er een billijk systeem nodig is, dat rekening houdt met de objectieve verschillen tussen de zorgsectoren.

We onderscheiden meerdere categorieën van zorgverleners. Het bedrag dat u ontvangt verschilt afhankelijk van de kenmerken van uw beroep, en neemt de vorm aan ofwel van een maandelijks forfait, ofwel van een vast bedrag per patiëntencontact.

CATEGORIE 1: U ZIET UW PATIENTEN BIJ HEN THUIS OF IN EEN PRIVEPRAKTIJK

U bent:   * arts    * thuisverpleegkundige    * zorgkundige

U ontvangt 2,5 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand.
Enkel de contacten afgeleid uit uw verstrekkingen aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering (en dus gekend bij de ziekenfondsen) komen in aanmerking voor de financiering.

 Wanneer ontvangt u onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal"?

Het tijdstip van betaling hangt af van de periode waarop onze tegemoetkoming betrekking heeft:

Periode van de tegemoetkoming

Uiterlijke betaaldatum

04/05/2020 - 31/08/2020

31/12/2020

01/09/2020 - 30/11/2020

Het KB is nog niet verschenen in het Staatsblad !!! Nog even geduld  :-(

01/12/2020 - 30/06/2021

31/10/2021


Welke stappen moet u ondernemen om de tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal" te bekomen?

Welke stappen u moet ondernemen om de vergoeding te krijgen, hangt af van de categorie van zorgverleners waartoe u behoort (zie hierboven).

U ZIET UW PATIENTEN BIJ HEN THUIS OF IN UW PRAKTIJK (CATEGORIE 1, 3 OF 4)

De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming direct door op basis van het aantal patiëntencontacten dat zij afleiden uit de door u aangerekende verstrekkingen voor de periode.

U hoeft geen specifieke vergoedingsaanvraag in te dienen (noch bij het RIZIV noch bij de ziekenfondsen).

Registreer tijdig een rekeningnummer geregistreerd in de MyRiziv-service . De ziekenfondsen zullen dit rekeningnummer namelijk gebruiken voor de uitbetaling.

 • U registreerde al een rekeningnummer voor andere RIZIV-premies of voor een eerdere periode van deze tegemoetkoming

Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen, wij delen dit rekeningnummer mee aan de ziekenfondsen.

 • U registreerde nog geen rekeningnummer of wenst uw rekeningnummer te wijzigen

Registreer dan tijdig uw (nieuw) rekeningnummer via MyRiziv

Uw rekeningnummer registreren kan in MyRiziv > “Administratieve gegevens” > menu-item “Mijn huidige financiële gegevens”

Update 04/03/2021

BELANGRIJKE MEDEDELING!

Verpleegkundigen vaccinatiecentra:

HANDHYGIENE

In het medisch-verpleegkundig draaiboek dat raadpleegbaar is op www.laatjevaccineren.be staat onderstaande info:

Hygiëne:

 • Tijdens een Covid-19-epidemie is het belangrijk dat de vaccinator een goede handhygiëne uitvoert. Handontsmetting gebeurt vóór én na contact met de burger, handschoenen enkel dragen bij wonden, geen ringen of polshorloges dragen, geen nagellak of valse nagels ...
 • Alle medewerkers dragen chirurgische mondneusmaskers en bewaren zoveel mogelijk afstand ten op zichte van mekaar en personen die gevaccineerd worden. De vaccinatoren dragen een chirurgisch masker. Een gezichtsscherm kan maar moet niet.
 • Na iedere burger wordt de stoel in de vaccinatieruimte ontsmet.

 

Update 03/03/2021

Info vanuit VIVEL: VACCINATIESTRATEGIE VAN ZORGPROFESSIONALS EERSTE LIJN

Beste allen,

Zo dadelijk wordt de sector geïnformeerd door Z&G mbt de vaccinatie van de eerstelijns zorgprofessionals. Onderstaande zal gecommuniceerd worden:

Samen met de vaccinatie in de woonzorgcentra zijn al ongeveer 11.000 zorgverleners uit de eerste lijn gevaccineerd, vooral huisartsen en thuisverpleegkundigen.

In de vaccinatiestrategie kregen eerstelijnszorgverleners dezelfde prioriteit als het personeel in de ziekenhuizen. Wegens hun vele patiëntencontacten lopen zij immers een hoger risico om besmet te geraken.

Vanaf de week van 15 februari zal de vaccinatie van deze zorgverleners verder gezet worden in de vaccinatiecentra. Wegens de nog beperkte leveringen aan vaccins de komende weken, heeft de overheid in nauw overleg met de verschillende sectoren binnen de ruime eerstelijnsgezondheidszorg verder moeten prioriteren. De “eerste lijn” is een immers heel breed begrip waar heel veel zorg- en welzijnssectoren onder vallen.

De voorbije weken heeft Zorg en Gezondheid in nauw overleg met VIVEL en de  beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor vaccinatie.

Frontliniepersoneel gevaccineerd vanaf midden februari

Eerst zal het zogeheten frontliniepersoneel uit de eerste lijn uitgenodigd worden: de zorgverleners die het meest fysiek contact hebben met hun patiënten en onmisbaar zijn voor hun patiënten en de organisatie van de (basis)zorg. Het gaat om

 • de huisartsen,
 • thuisverpleegkundigen,
 • verzorgenden van de diensten voor gezinszorg,
 • bepaalde specialisten buiten de ziekenhuizen die fysieke patiëntencontacten hebben met een hoger risico,
 • tandartsen en mondhygiënisten
 • het personeel van de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra
 • de medewerkers van de overheid en van het lokale initiatieven die plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen. 

In totaal gaat het om ongeveer 60.000 mensen, waarvan er ongeveer 11.000 dus al gevaccineerd zijn.

Zij zullen een uitnodiging krijgen om zich vanaf 15 februari te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum.

Zorgverleners uit andere beroepsgroepen

Daarnaast zijn er nog vele andere zorgverleners en welzijnswerkers met patiëntencontacten en uiterst belangrijke zorg- en dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan de apothekers, straathoekwerkers en psychologen en psychotherapeuten.

Zorg en Gezondheid heeft, opnieuw in nauw overleg met de sectoren, een lijst opgesteld van een 80-tal zorg- en welzijnsberoepen die ook prioritair gevaccineerd moeten worden. Deze lijst is vanaf vandaag terug te vinden op laatjevaccineren.be.

In totaal gaat het hier om ongeveer 170.000 personen. Zij zullen na het frontliniepersoneel uit de eerste lijn uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren. Een precieze timing is daarvoor vandaag nog niet gekend.

We hebben deze lijst zo zorgvuldig en afgewogen mogelijk samengesteld. Dit is geen zwart-wit-oefening en we zijn er ons van bewust dat er mogelijk nog beroepsgroepen ontbreken of nog niet duidelijk genoeg afgebakend zijn. Wegens de schaarste aan vaccins moeten we echter keuzes maken. Ook binnen deze lijst hebben we verder moeten prioriteren. We sluiten niet uit dat we niet nog de ene of andere beroepsgroep zullen moeten toevoegen.

Namenlijsten en liaisons per beroepsgroep

Het is niet voor elke beroepsgroep eenvoudig om namenlijsten op te stellen van elke beoefenaar van dat beroep. Die namenlijsten worden nu nog zo goed als mogelijk samengesteld op basis van bestaande lijsten. Een netwerk van liaisons per beroepsgroep in elke eerstelijnszone wordt geïnstalleerd om individuele personen toe te voegen.

Deze liaisons zijn vanaf 15/02 beschikbaar en terug te vinden op laatjevaccineren.be.

De lijst met beroepsgroepen en meer info op https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn

Vriendelijke groeten,                                                                  

Dr. Caroline Verlinde      

Directeur

update 02/02/2021

UPDATE: COHORTZORG - ZONES

Geachte verpleegkundige,

COHORTZORG Centrale nummer 0800-11-834

COHORTZORG houdt in dat een vaste equipe verpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg bij personen die besmet zijn met COVID-19
of door de (huis)arts als potentieel besmet beschouwd worden.

Sinds vandaag zijn er al 3 zones opgestart

 • Zone Kemp en Duin (Genk en omstreken)
 • Zone Mid West Limburg (Houthalen – Helchteren, Heusden – Zolder, Halen en Lummen)
 • Zone Maasland

In de volgende zones is er nog geen Cohortronde actief = U kan dus hier, tot nader order, nog geen patiënten doorgeven

 • Zone Haspengouw (Sint Truiden en omgeving)
 • Zone Zolim (Tongeren en omgeving)
 • Zone Herkenrode (Hasselt en omgeving)
 • Zone West Limburg (Beringen, Tessenderlo, Leopoldsburg, Ham)
 • Zone Noord Limburg (Lommel, Pelt, Hechtel – Eksel, Peer)

 

Wij zijn dringend op zoek naar thuisverpleegkundigen die wensen mee te werken in de COHORTZORG !!!

Zonder hulp zijn we niet in de mogelijkheid om COHORTZORG op te starten

 Wil je graag meehelpen aan deze cohortzorg stuur me dan zo vlug mogelijk een mailtje !!!  We hebben echt hulp nodig!!!

 • Vergoeding= 47.25 euro bruto per uur. Ook uw verplaatsingen tellen als werkuren! Ook uw briefings aan de coördinatie tellen als werkuren.
 • Je hulp zal zeker ingezet worden in uw eigen regio!
 • De overheid zal zorgen voor voldoende professioneel beschermingsmateriaal.
 • Verpleegkundigen die meewerken in de coronatoeren mogen gelijktijdig geen prestaties leveren aan eigen patiënten en aanrekenen in de reguliere zorg o.b.v. de nomenclatuur thuisverpleging.
 • NIEUWE INFO: Meewerken in een cohortzorg team omvat minstens een periode van “een weekend” (vrijdag, zaterdag, zondag) of een “midweek”.
 • NIEUWE INFO: 5 dagen na je laatste cohort werkdag kan je je laten testen via een triagecentrum of via een Abbott zelftest. Deze kosten zullen vergoed worden via het consortium!
  Deze test wordt niet verplicht door de overheid.
 • We denken vooral aan teams van samenwerkende verpleegkundigen die hun rondes in die mate herschikken dat zij een teamlid enkele weken kunnen ter beschikking stellen van de cohortzorg.
 • Patiënten worden niet verplicht om in een cohortronde te stappen! Indien zij wensen verzorgd te worden door hun vaste verpleegkundige dan kan en mag dat.
  Tenminste als deze verpleegkundige dat ook zelf ziet zitten.
 • We verwachten vooral een uitstroom van patiënten uit de ziekenhuizen. Heel wat van deze patiënten hebben geen vaste thuisverpleegkundige maar gaan wel nazorg nodig hebben.

 

Alvast bedankt om hier over na te denken.
Bijkomende vragen? Zet ze op mail aub: thuisverpleging@devoorzorg.be

 

update: 09/11/2020

UPDATE: COHORTZORG

Geachte verpleegkundige,

In de loop van april – mei en juni heeft het Consortium Thuisverpleging Limburg (Wit-Gele-Kruis – VP+ - Thuisverpleging De Voorzorg – Mederi-  I-Mens  – Altrio – CT Paramedics) de organisatie op zich genomen van COHORTZORG  via het centrale nummer 0800-11-834

Cohortzorg houdt in dat een vaste equipe verpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de (huis)arts als potentieel besmet beschouwd worden.

Dit nummer is momenteel nog niet actief! U kan dus, tot nader order, nog geen patiënten doorgeven aan de cohortronde. (zie richtlijnen Sciensano ! Onze Nieuwsbrief van vorige vrijdag)

Via alle mogelijke kanalen merken wij dat het aantal besmette patiënten in de thuisverpleging snel aan het toenemen is!

Daarom zijn wij dringend op zoek naar thuisverpleegkundigen die wensen mee te werken om de COHORTZORG terug te activeren???

Wenst u graag mee te werken aan deze cohortzorg stuur me dan zo vlug mogelijk een mailtje !!!  We hebben echt hulp nodig!!!

 • Vergoeding= 47.25 euro bruto per uur.
 • De overheid zal zorgen voor voldoende professioneel beschermingsmateriaal.
 • Verpleegkundigen die meewerken in de coronatoeren mogen gelijktijdig geen prestaties leveren aan eigen patiënten en aanrekenen in de reguliere zorg o.b.v. de nomenclatuur thuisverpleging.
 • Meewerken in een cohortzorg team omvat minstens een periode van 1 volledige week.
 • We denken vooral aan teams van samenwerkende verpleegkundigen die hun rondes in die mate herschikken dat zij een teamlid enkele weken kunnen ter beschikking stellen van de cohortzorg.
 • Patiënten worden niet verplicht om in een cohortronde te stappen! Indien zij wensen verzorgd te worden door hun vaste verpleegkundige dan kan en mag dat.
  Tenminste als deze verpleegkundige dat ook zelf ziet zitten.
 • We verwachten vooral een uitstroom van patiënten uit de ziekenhuizen. Heel wat van deze patiënten hebben geen vaste thuisverpleegkundige maar gaan wel nazorg nodig hebben.

Alvast bedankt om hier over na te denken.
Bijkomende vragen? Zet ze op mail aub: thuisverpleging@devoorzorg.be

update: 27/10/2020

UPDATE: Triagecentra COVID-19

Geachte verpleegkundige,

 

Triagecentra en afnamecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19.

Zij doen het neuswisseren na verwijzing door een arts.

Om deze centra extra te ondersteunen heeft het Riziv overeenkomsten met consortia van thuisverpleegkundigen, die zo kunnen helpen in de centra.

 

 • Riziv: Wat vergoeden we?

Voor elk uur dat verpleegkundigen stalen afnemen, is er een financiering van 47,25 EUR (bruto! U houdt daar ongeveer 24 euro netto aan over). 

Voor de afname bij de patiënt thuis nemen we een gemiddelde tijdsbesteding in aanmerking van 0,5 uur (Ambulant: 1 patiënt = 30 min = 23,625 Euro).

Het triagecentrum zorgt voor: overschort, screen, handschoenen en chirurgisch masker.

 

 • Hoe gebeurt de facturatie van deze activiteiten door verpleegkundigen?

Het Riziv betaalt op basis van de wekelijkse rapportering van de activiteit door de triage- en afnamecentra:


- het aantal gepresteerde uren in het centrum en 

- het aantal uitgevoerde testen bij de patiënt thuis.


Ze ontvangen de gegevens van de triage- en afnamecentra en stellen op basis daarvan voor elke kalendermaand een betalingsopdracht op voor het consortium.

 

 • Wat is de looptijd van deze steunmaatregel?

Deze regeling om de triage- en afnamecentra te ondersteunen heeft uitwerking vanaf 3 augustus 2020 en geldt tot de datum waarop de financiering van de triage- en afnamecentra eindigt bij koninklijk besluit (datum nog niet bepaald).

 

Triagecentrum Bree en triagecentrum Tongeren zoeken verpleegkundigen die een handje willen helpen!!!

Ook Beringen en Heusden kunnen nog extra handen gebruiken!!

 

 • Verpleegkundigen die helpen wisseren mogen wel gewoon hun eigen patiënten blijven verzorgen
 • Er wordt verwacht dat de kandidaten 1 x per week een shift doen van enkele uren (meestal 3 uren)
 • Het triagecentrum voorziet een opleiding

 

 • Interesse?

Graag je gegevens doormailen met  NAAM – RIJKSREGISTERNUMMER – RIZIVNUMMER – BANKREKENING – GSM NUMMER naar: thuisverpleging@devoorzorg.be 

update: 20/10/2020

COVID-19:

Door het Corona virus zijn we in uitzonderlijke omstandigheden beland. We doen ons best om daar zo goed mogelijk op in te spelen door jullie correcte informatie te bezorgen via onze website en nieuwsbrieven.

Er was gisteren een overleg van de Risk Management Group van de overheid.
Deze RMG komt dagelijks samen, maar gisteren werd er vooral overlegd over de sector “Thuisverpleging”.


Punt 1: Mondmaskers

Gisteren werd er via de media ruim gecommuniceerd dat er een grote lading mondmaskers in België gaat toekomen.

De vertegenwoordigers van onze sector hebben met grote aandrang aan de overheid gevraagd om ook voor ALLE thuisverpleegkundigen mondmaskers te voorzien. De thuisverpleegkundigen gaan daadwerkelijk bij de patiënten aan huis en hebben een hoge kans op besmetting.

De RMG concludeert dat de thuisverpleegkundigen beschouwd worden als één van de prioritaire doelgroepen.
Er zal een distributieplan opgemaakt worden.

De overheid zal ook zorgen voor richtlijnen ivm het correct gebruik van de mondmaskers in de thuisverpleging.
Ook in verband met het vervaardigen en verspreiden van textiel maskers. (geen wetenschappelijk bewijs, maar is iets niet beter dan niets?)
Er is nog geen enkele zekerheid over hoeveel en wanneer. Wij volgend dit kort op en houden jullie op de hoogte.


Punt 2: lezen van e-ID

Thuisverpleegkundigen hoeven de e-ID van de patiënten niet meer in te lezen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen!

Ter informatie: deze nieuwsmelding staat sinds gisteren op de website van de minister. 

www.maggiedeblock.be

Jullie moeten dus ook de tablet of laptop niet meer meenemen naar de patiënt! De administratie mag 's namiddagds of 's avonds bijgewerkt worden.

 

U mag de volgende opties aanduiden binnen Mobisoft!

 


Punt 3: Inkomsten verlies

Op korte termijn worden minder prestaties verwacht: patiënten zeggen bepaalde zorgen af; dit veroorzaakt een daling van het inkomen voor zelfstandige verpleegkundigen.
Daar komen de extra kosten voor beschermingsmaterialen bovenop.

De overheid probeert dit te screenen om in de toekomst compenserende maatregelen te kunnen nemen.

 

COVID-19: Afspraken dienst thuisverpleging

Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen!
Om zowel uw als onze gezondheid te kunnen garanderen willen wij ons aan enkele concrete afspraken houden.


Meer info zie ledenportaal - nieuws of op onze homepagina

 

COVID-19: Procedures voor thuisverpleegkundigen

Sinds gisterenavond staat er op de website van de overheid ook een procedure voor de thuisverpleegkundigen:

klik hier!

 

Een korte samenvatting en meer info zie ledenportaal - nieuws

 

! COVID-19 UPDATE: Procedures voor thuisverpleegkundigen

Sinds 1 oktober staat er op de website van de overheid de vernieuwde procedure voor de thuisverpleegkundigen:

 • hoe omgaan met een (mogelijk) besmette patiënt?
 • wat te doen als je zelf ziek wordt?

Kies de optie: 'Andere gezondheidswerkers' en vervolgens zal u de nodige informatie in PDF-bestand vinden.

 

klik hier!

update: 01/10/2020

COVID-19: Protocollen verpleegkundige handelingen

Heb je nood aan een opfrissing van bepaalde technieken en verpleegkundige handelingen?
Wil je graag de zorgprotocollen even nalezen?

Dit platform kan zowel via smartphone, pc als tablet geraadpleegd worden, klik op onderstaande link!

zorgneticuro