vzw Verpleging De Voorzorg

Riziv: de tegemoetkoming "beschermingsmaterialen" ?

U hoeft geen specifieke vergoedingsaanvraag in te dienen (noch bij het RIZIV noch bij de ziekenfondsen).

Registreer tijdig een rekeningnummer in de MyRiziv-service . Uiterlijke registratiedatum in MyRiziv = 31-07
De ziekenfondsen zullen dit rekeningnummer namelijk gebruiken voor de uitbetaling.

 • U ontving in het verleden reeds een RIZIV-premie (software of vorming)….
 • Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen!

Wanneer ontvangt u deze tegemoetkoming ?

Periode van de tegemoetkoming

Uiterlijke betaaldatum

04/05/2020 - 31/08/2020

31/12/2020

01/09/2020 - 30/11/2020

31/08/2021

01/12/2020 - 30/06/2021

Nog vast te leggen

 

 

COVID-19: tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal voor zorgverleners aangepast aan de specificiteit van elk beroep

Hoe lang blijft deze maatregel van kracht?

Dit is een tijdelijke maatregel die van toepassing is vanaf 4 mei 2020 en verlengd is tot 30 juni 2021 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch staatsblad).

Welk bedrag ontvangt u?

In de zoektocht naar een oplossing om die kosten te verlichten, hebben wij alle (door het RIZIV erkende) gezondheidszorgberoepen geraadpleegd.
Deze rondvraag heeft uitgewezen dat er een billijk systeem nodig is, dat rekening houdt met de objectieve verschillen tussen de zorgsectoren.

We onderscheiden meerdere categorieën van zorgverleners. Het bedrag dat u ontvangt verschilt afhankelijk van de kenmerken van uw beroep, en neemt de vorm aan ofwel van een maandelijks forfait, ofwel van een vast bedrag per patiëntencontact.

CATEGORIE 1: U ZIET UW PATIENTEN BIJ HEN THUIS OF IN EEN PRIVEPRAKTIJK

U bent:   * arts    * thuisverpleegkundige    * zorgkundige

U ontvangt 2,5 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand.
Enkel de contacten afgeleid uit uw verstrekkingen aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering (en dus gekend bij de ziekenfondsen) komen in aanmerking voor de financiering.

 Wanneer ontvangt u onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal"?

Het tijdstip van betaling hangt af van de periode waarop onze tegemoetkoming betrekking heeft:

Periode van de tegemoetkoming

Uiterlijke betaaldatum

04/05/2020 - 31/08/2020

31/12/2020

01/09/2020 - 30/11/2020

Het KB is nog niet verschenen in het Staatsblad !!! Nog even geduld  :-(

01/12/2020 - 30/06/2021

31/10/2021


Welke stappen moet u ondernemen om de tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal" te bekomen?

Welke stappen u moet ondernemen om de vergoeding te krijgen, hangt af van de categorie van zorgverleners waartoe u behoort (zie hierboven).

U ZIET UW PATIENTEN BIJ HEN THUIS OF IN UW PRAKTIJK (CATEGORIE 1, 3 OF 4)

De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming direct door op basis van het aantal patiëntencontacten dat zij afleiden uit de door u aangerekende verstrekkingen voor de periode.

U hoeft geen specifieke vergoedingsaanvraag in te dienen (noch bij het RIZIV noch bij de ziekenfondsen).

Registreer tijdig een rekeningnummer geregistreerd in de MyRiziv-service . De ziekenfondsen zullen dit rekeningnummer namelijk gebruiken voor de uitbetaling.

 • U registreerde al een rekeningnummer voor andere RIZIV-premies of voor een eerdere periode van deze tegemoetkoming

Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen, wij delen dit rekeningnummer mee aan de ziekenfondsen.

 • U registreerde nog geen rekeningnummer of wenst uw rekeningnummer te wijzigen

Registreer dan tijdig uw (nieuw) rekeningnummer via MyRiziv

Uw rekeningnummer registreren kan in MyRiziv > “Administratieve gegevens” > menu-item “Mijn huidige financiële gegevens”

Update 04/03/2021

Info vanuit VIVEL: VACCINATIESTRATEGIE VAN ZORGPROFESSIONALS EERSTE LIJN

Beste allen,

Zo dadelijk wordt de sector geïnformeerd door Z&G mbt de vaccinatie van de eerstelijns zorgprofessionals. Onderstaande zal gecommuniceerd worden:

Samen met de vaccinatie in de woonzorgcentra zijn al ongeveer 11.000 zorgverleners uit de eerste lijn gevaccineerd, vooral huisartsen en thuisverpleegkundigen.

In de vaccinatiestrategie kregen eerstelijnszorgverleners dezelfde prioriteit als het personeel in de ziekenhuizen. Wegens hun vele patiëntencontacten lopen zij immers een hoger risico om besmet te geraken.

Vanaf de week van 15 februari zal de vaccinatie van deze zorgverleners verder gezet worden in de vaccinatiecentra. Wegens de nog beperkte leveringen aan vaccins de komende weken, heeft de overheid in nauw overleg met de verschillende sectoren binnen de ruime eerstelijnsgezondheidszorg verder moeten prioriteren. De “eerste lijn” is een immers heel breed begrip waar heel veel zorg- en welzijnssectoren onder vallen.

De voorbije weken heeft Zorg en Gezondheid in nauw overleg met VIVEL en de  beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor vaccinatie.

Frontliniepersoneel gevaccineerd vanaf midden februari

Eerst zal het zogeheten frontliniepersoneel uit de eerste lijn uitgenodigd worden: de zorgverleners die het meest fysiek contact hebben met hun patiënten en onmisbaar zijn voor hun patiënten en de organisatie van de (basis)zorg. Het gaat om

 • de huisartsen,
 • thuisverpleegkundigen,
 • verzorgenden van de diensten voor gezinszorg,
 • bepaalde specialisten buiten de ziekenhuizen die fysieke patiëntencontacten hebben met een hoger risico,
 • tandartsen en mondhygiënisten
 • het personeel van de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra
 • de medewerkers van de overheid en van het lokale initiatieven die plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen. 

In totaal gaat het om ongeveer 60.000 mensen, waarvan er ongeveer 11.000 dus al gevaccineerd zijn.

Zij zullen een uitnodiging krijgen om zich vanaf 15 februari te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum.

Zorgverleners uit andere beroepsgroepen

Daarnaast zijn er nog vele andere zorgverleners en welzijnswerkers met patiëntencontacten en uiterst belangrijke zorg- en dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan de apothekers, straathoekwerkers en psychologen en psychotherapeuten.

Zorg en Gezondheid heeft, opnieuw in nauw overleg met de sectoren, een lijst opgesteld van een 80-tal zorg- en welzijnsberoepen die ook prioritair gevaccineerd moeten worden. Deze lijst is vanaf vandaag terug te vinden op laatjevaccineren.be.

In totaal gaat het hier om ongeveer 170.000 personen. Zij zullen na het frontliniepersoneel uit de eerste lijn uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren. Een precieze timing is daarvoor vandaag nog niet gekend.

We hebben deze lijst zo zorgvuldig en afgewogen mogelijk samengesteld. Dit is geen zwart-wit-oefening en we zijn er ons van bewust dat er mogelijk nog beroepsgroepen ontbreken of nog niet duidelijk genoeg afgebakend zijn. Wegens de schaarste aan vaccins moeten we echter keuzes maken. Ook binnen deze lijst hebben we verder moeten prioriteren. We sluiten niet uit dat we niet nog de ene of andere beroepsgroep zullen moeten toevoegen.

Namenlijsten en liaisons per beroepsgroep

Het is niet voor elke beroepsgroep eenvoudig om namenlijsten op te stellen van elke beoefenaar van dat beroep. Die namenlijsten worden nu nog zo goed als mogelijk samengesteld op basis van bestaande lijsten. Een netwerk van liaisons per beroepsgroep in elke eerstelijnszone wordt geïnstalleerd om individuele personen toe te voegen.

Deze liaisons zijn vanaf 15/02 beschikbaar en terug te vinden op laatjevaccineren.be.

De lijst met beroepsgroepen en meer info op https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn

Vriendelijke groeten,                                                                  

Dr. Caroline Verlinde      

Directeur

Update 02/02/2021

BELANGRIJKE MEDEDELING!

Verpleegkundigen vaccinatiecentra:

HANDHYGIËNE

In het medisch-verpleegkundig draaiboek dat raadpleegbaar is op www.laatjevaccineren.be staat onderstaande info:

Hygiëne:

 • Tijdens een Covid-19-epidemie is het belangrijk dat de vaccinator een goede handhygiëne uitvoert. Handontsmetting gebeurt vóór én na contact met de burger, handschoenen enkel dragen bij wonden, geen ringen of polshorloges dragen, geen nagellak of valse nagels ...
 • Alle medewerkers dragen chirurgische mondneusmaskers en bewaren zoveel mogelijk afstand ten op zichte van mekaar en personen die gevaccineerd worden. De vaccinatoren dragen een chirurgisch masker. Een gezichtsscherm kan maar moet niet.
 • Na iedere burger wordt de stoel in de vaccinatieruimte ontsmet.

 

Update 03/03/2021

Vergeet onze facebookpagina niet te liken! 

Thuisverpleging De Voorzorg Limburg

Ook via deze manier proberen we je up-to-date te houden inzake alle nieuwtjes!

OPGELET De dienst Thuisverpleging maakt gebruik van nieuwe telefoonnummers!

Hebt u vragen rond:

Administratie, wetgeving, facturatie of tarificatie: 011/43.09.10

Software 'VPL' en Mobisoft - Helpdesk: 011/43.09.99

Contactcenter Eerste Lijn/Patiëntenlijn: 011/22.44.22 

NIEUWS

 

 Nieuwsbrief zomer 2021

 Klik op deze link om de nieuwsbrief te openen! 

 

 Nieuwsbrief juni 2021

 Klik op deze link om de nieuwsbrief te openen! 

 

 Nieuwsbrief april 2021

  Klik op deze link om de nieuwsbrief te openen! 

 

Nieuwsbrief maart 2021

Klik op deze link om de nieuwsbrief te openen! 

 

Nieuwsbrief februari 2021

Klik op deze link om de nieuwsbrief te openen! 

Covid-regeling Thuisverpleging De Voorzorg!

Om zowel uw als onze gezondheid te kunnen garanderen vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

Tarificatiedienst Thuisverpleging:

 • Wij zullen  uw afgewerkte administratie per post naar u versturen!
 • Gelieve uw administratie tijdelijk niet meer persoonlijk af te halen.
 • Gelieve uw “Katz schalen en andere medische administratie” zoveel mogelijk naar ons te mailen: medadmin@devoorzorg.be
 • Degene die werken met papieren formulieren (B3). Gelieve deze in de brievenbus aan de voordeur te steken. Deze wordt dagelijks (werkdagen) leeg gemaakt.
 • Hebt u vragen vragen rond tarificatie bel dan: 011/43.09.10

 

Helpdesk Thuisverpleging:

 • De medewerkers van onze helpdesk software zullen ook bereikbaar blijven. Zelfde permanentie als normaal.
  Ofwel vanop dienst ofwel van thuis uit.
 • Zij blijven telefonisch bereikbaar via 011.43.09.99
 • Indien u problemen heeft met uw tablet. Dit is momenteel geen probleem aangezien er (nog meer dan waarschijnlijk) geen controles zullen gebeuren op het inlezen van de eId
  Indien u uw toestel toch wenst binnen te brengen: Doe dit enkel op afspraak aub!!!!!

 

COVID-19 UPDATE: Procedures voor thuisverpleegkundigen:

Sinds 1 oktober staat er op de website van de overheid de vernieuwde procedure voor de thuisverpleegkundigen:

 • hoe omgaan met een (mogelijk) besmette patiënt?
 • wat te doen als je zelf ziek wordt?

Kies de optie: 'Andere gezondheidswerkers' en vervolgens zal u de nodige informatie in PDF-bestand vinden.

 

klik hier!

 

 

 

Interne vormingen

Momenteel zijn er geen opleidingen voorzien door Thuisverpleging De Voorzorg! 
Hou onze webpagina zeker in de gaten voor de komende opleidingen!

 

Externe vormingen

Momenteel zijn er geen externe opleidingen voorzien!
Hou onze webpagina zeker in de gaten voor de komende opleidingen!ELZ Veranderfora

Momenteel zijn er geen externe opleidingen voorzien! 
Hou onze webpagina zeker in de gaten voor de komende opleidingen!

 

 

vzw Verpleging De Voorzorg
Ben je als zelfstandig thuisverpleegkundige op zoek naar professionele ondersteuning?

Ben je als zelfstandig thuisverpleegkundige op zoek naar professionele ondersteuning?

Wij bieden een aantal interessante voordelen

 • Teamvergaderingen
 • Vormingsactiviteiten
 • Persoonlijk advies en support
 • Opleiding voor startende verpleegkundigen
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA Amma)
 • HP tablets
 • Zorgbaar De Voorzorg: verpleegmaterialen, ADL hulpmiddelen, en zoveel meer...
 
Meer info of lid worden?